EKONOMISK FAMILJERÄTT

Arv

När en person avlider uppstår ett dödsbo som gemensamt ägs av dödsbodelägarna. Om den avlidna var gift behöver en bodelning genomföras och en bouppteckning över den avlidnes andel av tillgångarna upprättas. Ifall då det finns ett testamente behöver dödsbodelägarna ta ställning till om testamentet godas eller inte. Kan dödsbodelägarna komma överens avslutas dödsboet efter att tillgångarna fördelats genom ett arvskifte. Om dödsbodelägarna däremot är oense finns det möjlighet att vid tingsrätten ansöka om att en boutredningsman ska utses, som kan reda ut dödsboet för arvskifte och fördela arvet efter arvskiftet.

Testamente

Varför skriva testamente? Genom att upprätta ett testamente säkerställer du att dina tillgångar fördelas i enlighet med dina önskemål den dagen du går bort. Du kanske vill att din sambo ska ärva er gemensamma bostad framför att bostaden ärvs av dina syskon. Eller så kanske du har barn från ett tidigare förhållande och önskar förbättra din efterlevande partners ekonomiska situation. Om du inte upprättar ett testamente fördelas dina tillgångar enligt arvsordningen i Ärvdabalken, vilket i korthet innebär att familj och släktingar ärver dig. Saknar du familj och släktingar går dina tillgångar till Allmänna arvsfonden.

Gåvor

Vid gåvor av lös egendom finns det inte några särskilda formkrav, vilket däremot uppställs vid gåva av fast egendom. Oavsett om gåvan avser fast eller lös egendom bör ett gåvobrev upprättas. Vid gåvotillfället kan flera frågor aktualiseras. Kan gåvan betraktas som förskott på framtida arv? Ska gåvan vara enskild egendom eller på annat sätt villkorad? För att säkerställa att gåvohandlingen inte blir föremål för diskussion eller tvist är det klokt att ta hjälp av en advokat eller jurist med erfarenhet av arvsrätt.

Bodelning

När två makar eller sambor går skilda vägar behöver du och din före detta partner fundera över hur ni ska dela upp era tillhörigheter, vilket sker genom en bodelning. Vad som ska ingå i en bodelning skiljer sig åt bland annat beroende på om ni är gifta eller sambos.

Om ni är gifta omfattar bodelningen ert giftorättsgods, vilket utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. I regel ska giftorättsgodset, efter avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen bör dokumenteras i ett bodelningsavtal. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makar avtala om att all eller viss egendom ska vara enskild, vilket innebär att denna egendom inte kommer att ingå vid en framtida bodelning. Är ni oense om hur era tillgångar ska fördelas finns det möjlighet att vända sig till domstolen och begära att en bodelningsförrättare utses. Bodelningsförrättaren har till uppgift att försöka söka en överenskommelse och i annat fall besluta om hur era tillgångar ska fördelas.

Om ni är sambor blir sambolagen i regel styrande för hur bodelningen ska ske. Det finns dock möjlighet att avtala bort sambolagen, vilket kan göras genom upprättande av ett samboavtal. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske ifall någon av parterna begära det. Bodelning är valfritt och kan begäras senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Vid en bodelning mellan sambor ska samboegendomen fördelas med utgångspunkt i hur egendomsförhållanden såg ut vid tidpunkten för samboförhållandets upphörande. Vad utgör samboegendom? Samboegendom utgörs i regel av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. I vissa fall kan doldsamäganderätt till annan egendom, såsom exempelvis en bil, aktualiseras. Det finns möjlighet även för sambor att ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare eller väcka talan om att få ta över en gemensam bostad som inte ska ingå i bodelningen.

Äktenskapsförord & samboavtal

Ett äktenskapsförord är ett avtal som ingås mellan makar eller blivande makar och som reglerar hur egendomen ska fördelas vid en framtida bodelning, dvs. om egendomen ska vara enskild eller gemensam. Ett äktenskapsförord kan upprättas inför eller under äktenskapet. Så länge makarna är överens finns det alltid möjlighet att förändra eller upphäva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan få en stor betydelse vid en eventuell bodelning, därför kan det många gånger vara klokt att få råd av en advokat eller jurist vid frågor av detta slag.

Underhåll

Om ett barn endast bor hos en av sina föräldrar är den förälder som barnet inte bor hos skyldig att bidra ekonomiskt till delar av barnets omkostnader. Detta bidrag kallas för underhållsbidrag och betalas till den förälder som barnet bor hos. Det finns möjlighet att avtala om bidragets storlek genom att föräldrarna träffat ett bindande avtal. Om ni inte kan komma överens är det möjligt att ansöka om samarbetssamtal via familjerätten för att få kommunens hjälp att finna en överenskommelse om underhållsbidragets storlek. Skulle det vara så att ni ändå inte kan enas finns det möjlighet att vända sig till tingsrätten och få underhållsbidraget fastställt av domstol.

Hur kan vi hjälpa dig?

LEBER åtar sig uppdrag som ombud i familjerättsliga tvister och hjälper även till att upprätta bouppteckningar, arvskiften och andra handlingar samt erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

Juridiska tjänster tar ofta avstamp i det personliga mötet mellan jurist och klient. Det kan härav vara svårt att på förhand veta vilken jurist eller advokat man ska vända sig till med den situation som man behöver hjälp med.

Leber Advokatbyrå erbjuder med anledning härav ett förutsättningslöst personligt samtal om 15 minuter med någon av våra advokater eller jurister. Denna kostnadsfria konsultation är främst riktad till dig som behöver vägledning i en juridisk fråga eller är osäker på hur du ska inleda ditt ärende.

Du är välkommen att ringa till oss på helgfria vardagar mellan kl. 08:30 – 17:00.

Det går även bra att ställa dina frågor direkt via kontaktformuläret eller maila dem till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis samma dag.

Denna hemsidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy samt dess Användarvillkor tillämpas.
KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Den 11 januari 2016 inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet. Konsumenttvistnämnden ger dig som konsument möjligheten att få arvodestvister och ekonomiska krav som du som konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå prövade i nämnden. Med konsument i detta sammanhang avses fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En förutsättning för att konsumenttvistnämnden ska pröva din framställan är att du först har kontaktat ansvarig advokat eller jurist vid advokatbyrån för att försöka nå en lösning.

Mer information om konsumenttvistnämnden finns på advokatsamfundets hemsida
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

LEBER Advokatbyrå